Private Policy

เว็ปไซต์นี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างบ้านในแบบที่ตัวเองต้องการ เช่น รายละเอียดก่อนการตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในบ้าน เป็นต้น ข้อดีข้อเสียต่าง ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ
ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว
อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน